PREDLOG NOVIH PRAVIL PD ŽALEC    
   ... domov  
Matjaz, 06.03.2013 23:06

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS. Št. 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. 4. 2012, je občni zbor Planinskega društva Žalec, dne _________ sprejel
PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA ŽALEC
 
A.      SPLOŠNE DOLOČBE
 
1.    člen
(opredelitev društva )
           
(1) Planinsko društvo Žalec (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost opredeljena v tem aktu je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu.
 
2.    člen
(ime in sedež)
 
(1) Naziv društva je: Planinsko društvo Žalec.
 
(2) Sedež društva je v Žalcu na Aškerčevi ulici 13.
 
(3) Društvo ima svoj spletni naslov in elektronski naslov.
 
(4) Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni in elektronski naslov.
 
3.    člen
(predmet pravil)
 
(1)    Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov.
 
4.    člen
(pomen izrazov)
 
(1) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:
 
-          planinstvo je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo,
 
-          dejavnosti in področja (v nadaljevanju dejavnosti) so pohodništvo, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi,
 
-          planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so sprehodi, izleti, pohodi, ture, tabori, alpinistični, športno plezalni, turno kolesarski in planinsko orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije.
 
(2) Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.
 
5.    člen
(poslanstvo in vrednota)
 
(1) Poslanstvo društva je: planinstvo kot način življenja.
 
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje celotna planinska organizacija.
 
(3) Načela delovanja društva so zlasti:
-          celovito planinstvo in njegova promocija,
-          posvečanje posebne pozornosti mladim,
-          usmerjenost k članom,
-          usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
-          varovanje gorske narave,
-          strokovnost in sodelovanje,
-          preglednost delovanja in
-          vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.
 
6.    člen
(pravna osebnost)
 
(1) Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.
 
(2) Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.
 
 
B.     CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
 
7.    člen
(cilji)
 
(1) Društvo deluje tako, da:
-          izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter izvaja planinstvo in planinske akcije iz 4. člena teh pravil,
-          deluje v dobro članov, obiskovalcev gora in gorske narave
-          deluje tudi v javnem interesu
-          ima status prostovoljske organizacije
 
8.    člen
(javni interes)
 
(1)    Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, društvo omogoča vsem obiskovalcem gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih programih varnosti v gorah, souporabo planinskih poti, planinskih koč, plezalnih sten ter plezališč, dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev. Društvo ima tudi status delovanja v javnem interesu na področju varstva narave, humanitarnih dejavnosti, v mladinskem sektorju ter na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
9.    člen
(naloge društva)
 
(1) Društvo:
-          izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
-          prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za ozaveščevalne programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami,
-          izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
-          informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
-          upravlja s premoženjem,
-          usposablja za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora,
-          skrbi za varovanje gorske narave,
-          skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter
-          opravlja še druge naloge, ki jih sprejme občni zbor .
 
10.    člen
(članski servis)
 
(1) Društvo članom daje brezplačne informacije o izvajanju planinskih dejavnosti, svetuje o izbiri in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in tehnične opreme. Po sklepu upravnega odbora omogoča članom izposojo strokovne literature in tehnično opremo, ki jo ima .
 
11.    člen
(pridobitna dejavnost)
 
(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.
 
(2) Društvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:
 
a) 35.119 Druga proizvodnja električne energije - Elektrarna na sončne celice priključena na javno omrežje
b)47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami - Prodaja knjig, zemljevidov na kočah,
c) 47.640 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic - Prodaja športne opreme v društvu ali v koči
d) 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic - Prodaja društvenih koledarjev, vstopnic na prireditve ipd. od vrat do vrat
e) 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča - Nočitve v planinskih kočah
f) 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov - Oddajanje tabornega prostora
g 56.101 Restavracije in gostilne - Gostinska ponudba na koči (hrana in pijača)
h) 56.300 Strežba pijač - Točenje pijač na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih
j) 58.110 Izdajanje knjig - Izdajanje knjig, vodnikov, zemljevidov
k) 63.120 Obratovanje spletnih portalov - Obratovanje spletnega portala s planinsko tematiko
l) 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin - Oddajanje koče najemniku
m) 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup - Oddajanje planinske in druge športne opreme
n) 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije - Izvajanje planinske, alpinistične, športnoplezalne šole, organizacija predavanj 
o) 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah - Srečelovi in druge podobne igre
p) 93.190 Druge športne dejavnosti -organiziranje in promocija športnih dogodkov s športnimi objekti ali brez njih; dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr.; dejavnost športnih lig, zvez ipd.; dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov ; dejavnost gorskih vodnikov
 
C.     SIMBOLI DRUŠTVA
 
12.    člen
(prapor)
 
(1) Prapor je svečani simbol društva.
(2) Prapor društva je 120 cm dolg in 85 cm širok. Na temnomodri osnovi obrobljeni z rumeno vrvico je na eni strani v sredini izvezen grb PZS, in drugi strani znak društva. Na obeh straneh je na levi strani grba oziroma znaka letnica 1967 in na desni 1997. Nad grbom oziroma znakom je rumen polkrožni napis PLANINSKO DRUŠTVO in spodaj ŽALEC .
(3) Društvo za razvitje prapora, priložnosti uporabe ter za postopke in opremo praporščaka, smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih, ki ga je sprejela Planinska zveza Slovenije.
 
13.    člen
(znak društva)
 
(1) Znak društva je v obliki podkve. Na zunanjem temnomodrem robu je napis PLANINSKO DRUŠTVO ŽALEC, v sredini pa grafična podoba treh vrhov v zeleni barvi z markacijo na enem ter v levem delu hmeljska kubula v rumeni obrobi. Nad vrhovi je svetlomodro nebo. Spodnji del znaka zaključuje rdeč trak z letnico 1967.
 
D.     SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
 
14.    člen
(vključenost društva v Planinsko zvezo Slovenije)
 
(1) Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS).
(2) Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD). Po regijskem načelu je društvo vključeno v SAVINJSKI MDO PD .V  SMDO PD društvo usklajuje stališča glede sej najvišjih organov PZS in izvaja skupaj dogovorjene akcije.
 
15.    člen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)
 
(1) Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov. O sodelovanju z drugimi organizacijami odloča občni zbor društva na predlog UO.
 
E.     ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA
 
16.    člen
 (članstvo)
 
(1) Članstvo v društvu je osebno.
 
(2) Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
 
(3) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.
 
(4) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
 
(5) Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo biti izvoljeni v organe društva.
 
(6) Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.
 
17. člen
 
Člani društva so lahko tudi podporni člani. Podporni člani so lahko pravne in fizične osebe. UO PD sprejme poseben sklep, v katerem določi njihove pravice in obveznosti
 
18. člen
(članarina)
 
(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme Upravni odbor PZS.
 
19. člen
(pravice članov)
 
(1)Pravice članov društva so, da:
-          delujejo in odločajo o delu društva,
-          volijo organe društva,
-          so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, v katere se društvo povezuje,
-          dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
-          so obveščeni o delu društva,
-          uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.
 
20. člen
(dolžnosti članov)
(1) Dolžnosti članov društva so, da:
-          izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
-          s svojim delom izvajajo pravila društva in drugih planinskih organizacij, v katere je društvo včlanjeno,
-          se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
-          plačujejo članarino,
-          ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev,
-          opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva in akti PZS.
 
21. člen
(prenehanje članstva)
 
(1) Članstvo v društvu preneha:
-          s smrtjo,
-          z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu,
-          s črtanjem iz seznama članov
-          z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva.
 
(2) Člana se črta iz seznama članstva, če dve leti kljub pisnemu opominu upravnega odbora ni plačal članarine.
 
(3) Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta pravila, Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo.
 
(4) O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana odloča občni zbor.
 
F.      ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA
 
22. člen
(organi društva)
 
(1) Organi in oblike delovanja društva so:
-          občni zbor,
-          upravni obor,
-          nadzorni odbor,
-          častno razsodišče,
-          predsednik,
-          podpredsedniki,
-          tajnik,
-          blagajnik,
-          odseki in sekcije .
 
23. člen
(mandatna doba)
 
(1) Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, načelnikov odsekov, tajnika, blagajnika in članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča je štiri leta.
 
24. člen
(občni zbor)
 
(1) Najvišji organ društva je občni zbor.
 
(2) Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.
 
25. člen
(pristojnosti občnega zbora)
 
(1) Občni zbor je pristojen da:
-          sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil ter drugih splošnih aktov društva,
-          ustanovi in spreminja odseke društva,
-          odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva,
-          odloča o povezovanju z drugimi organizacijami zvezami in društvi
-          odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
-          voli in razrešuje predsednika, podpredsednike, tajnika, blagajnika, načelnike odsekov ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
-          odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem občnega zbora,
-          imenuje delovna telesa občnega zbora (verifikacijska komisija, volilna komisija, komisija za sklepe),
-          odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega več kot 15.000 €,
-          dodeli naziv častnega predsednika društva,
-          odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča,
-          odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.
      -     odloča o imenu in preimenovanju imena planinske postojanke
 
(2) Sklepi občnega zbora so obvezni za člane.
26. člen
(predsednik)
 
Predsednik:
-          zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja,
-          skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora,
-          sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
-          sklicuje občni zbor,
-          praviloma zastopa društvo na skupščini PZS,
-          odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva.
 
 
27. člen
(podpredsedniki)
 
(1) Društvo ima največ tri podpredsednika. Podpredsedniki pomagata predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik društva, ki ga je določil predsednik. Če predsednik ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča podpredsednik iz člena 26.
28. člen
(tajnik)
 
(1) Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje pošte, pripravo zapisnikov UO in za arhiv društva.
 
29. člen
(blagajnik)
 
(2)      Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino (naročanje znamkic, obračun z PZS …).
 
30. člen
(upravni odbor)
 
(1) UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnemu zboru.
(2) UO društva sestavljajo predsednik, podpredsedniki, načelniki odsekov, tajnik, blagajnik in do največ 12 članov, izvoljenih na občnemu zboru.                                                                         
(3) Funkcija podpredsednika ni izključujoča s funkcijo načelnika odseka.
31. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
 
(1) UO društva:
-          odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema občni zbor,
-          spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora,
-          odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva,
-          daje soglasje k vodstvom odsekov,
-          odloča o višini članarine,
-          odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega manj kot 15.000 €,
-          odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu premičnega premoženja.
-          pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva,
-          imenuje kandidacijsko skupino in razpisuje kandidacijski postopek,
-          letno poroča PZS o delu društva na podlagi poročila, ki je bilo sprejeto na občnemu zboru društva in sicer na enotnem obrazcu, ki ga izda PZS.
-          izbira računovodski servis oz. drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanje društva iz drugega odstavka 45. člena teh pravil
-          daje soglasje k pravilnikom odsekov iz prvega odstavka 33. člena teh pravil,
-          imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva,
-          skrbi za izvajanje in spodbuja razvoja planinskih akcij iz 4. člena teh pravil,
-          ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti iz 34. člena teh pravil,
-          skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti,
-          odloča o poslovnem naslovu društva, spletnem naslovu društva in elektronskem naslovu društva,
-          daje predloge za podelitev priznanj PZS in odloča o podelitvi društvenih priznanj,
-          odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil.
 
(2) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo.
32. člen
(poslovnik in odgovornost za delo)
 
(1) UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu.
 
(2) UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.
33. člen
(odseki)
 
(1) Društvo ima:
-          mladinski odsek,
-          športno plezalni odsek
-          markacijski odsek,
-          gospodarski odsek,
-          odsek za varstvo gorske narave,
-          vodniški odsek,
-          In druge po sklepu občnega zbora
 
(2) Odseki imajo lahko lastne zbore na katerih volijo odbor odseka, lahko sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki lahko delujejo samostojno v okviru na občnemu zboru sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva.
(3) Načelniki odsekov so po položaju člani UO društva. Za izvajanje vsebinskega in finančnega programa so odgovorni UO društva.
(4) Odseki se povezujejo v ustrezne odbore MDO PD in delujejo v skladu s pravili in z vsebinskimi usmeritvami pristojnih komisij PZS.
34. člen
(sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti)
 
(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti.
Planinska sekcija Ponikva je sestavni del društva in ima lastni zbor in odbor ter načelnika sekcije. Načelnik sekcije je po položaju član UO društva.
 
(2) Odseke, skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat. O dolžini mandata odloča OU, vendar najdlje do konca mandata UO.
 
(3) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.
 
35. člen
(nadzorni odbor)
 
(1) Nadzorni odbor ima tri člane. Izmed svojih članov izvoli vodjo.
 
(2) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.
(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na občnemu zboru, UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.
(4) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru in po potrebi obvešča UO društva.
(5) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.
 
36. člen
(častno razsodišče)
 
(1) Častno razsodišče ima tri člane.
 
(2) Častno razsodišče izvoli izmed svojih članov izvoli vodjo.
 
(3) Častno razsodišče obravnava kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani članov društva.
 
(4) Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva.
 
(5) Častno razsodišče izreče naslednje ukrepe:
-          opomin,
-          javni opomin,
-          prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
-          izključitev iz društva.
 
G.     POSTOPKI
 
37. člen
(delo organov društva)
 
(1) Organi društva, razen občnega zbora, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje.
 
(2) Organi društva, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino prisotnih članov.
 
(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.
 
(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.
 
(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v tridesetih dneh od prejema zadeve.
 
38. člen
(sklic občnega zbora)
 
(1) Občni zbor skliče predsednik društva vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti člani društva obveščeni vsaj štirinajst (14) dni pred sklicem.
 
(2) Predsednik društva mora sklicati občni zbor tudi, kadar to zahteva več kot petina članov društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik društva tega ne stori v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica.
 
(3) Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva.
 
(4) Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva , nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šest (6) mesecev skliče volilni občni zbor.
 
39. člen
(sklepčnost občnega zbora)
 
(1) Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.
 
(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj desetina članov.
 
40. člen
(kandidacijski postopki)
 
Upravni odbor mora najmanj 35 dni pred potekom mandata funkcionarjem in organom društva imenovati kandidacijsko komisijo in razpisati kandidacijski postopek.
 
Kandidacijska komisija zaključi postopek kandidiranja 15 dni pred občnim zborom. Kandidacijske liste predloži upravnemu odboru, ki jih predstavi na občnem zboru.
 
Kandidacijska komisija mora pridobiti pisno soglasje vsakega predlaganega kandidata.
 
41. člen
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva)
 
(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.
 
42. člen
(sklic upravnega odbora)
 
(1) UO društva skliče predsednik društva najmanj tri (3) krat letno in vsaj pet (5) dni pred sejo.
 
H.    PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA
 
43. člen
(vrste premoženja)
 
(1) Društvo lahko ima:
-          neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti društva,
-          opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
-          naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah.
 
44. člen
(viri premoženja)
 
(1) Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:
-          članarino posameznikov,
-          prispevki podpornih članov in simpatizerjev
-          prostovoljnim delom,
-          dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
-          prijavami na javne razpise in pozive,
-          zapuščinami, darili ter volili,
-          sredstvi odstopljene dohodnine in
-          pridobitno dejavnost društva iz dejavnosti 11. člena teh pravil.
 
45. člen
(finančno in materialno poslovanje)
 
(1)    Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva.
 
(2)    Društvo vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva.
(3)     Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali računovodski servis.
 
46. člen
(objekti, naprave in oznake)
 
(1) Društvo skrbi za planinske poti, plezališča in planinsko postojanko na Bukovici in ostalo nepremično in premično premoženje.
 
(2) Društveno premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veščine in izkušnje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.
 
I.       JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE
 
47. člen
(javnost dela)
 
(1) Delo društva je javno.
 
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.
 
(3) Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.
 
J.      PRIZNANJA
 
48. člen
(priznanja)
 
(1) Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti.
 
(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih.
 
49. člen
(častni člani društva)
 
(1) Občni zbor društva dodeli naziv častnega člana ali častnega predsednika posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva.
 
(2) Naziv častnega predsednika ima lahko hkrati le ena oseba. Društvo ima lahko do 10 častnih članov.
 
K.    PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA
 
50. člen
(prenehanje delovanja)
 
(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva odloča občni zbor z dvotretjinsko večino vseh članov.
 
(2) V sklepu o prenehanju občni zbor določi, da se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva na Planinsko zvezo Slovenije
 
(3) Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripade njeno premoženje Planinski zvezi Slovenije
 
L.     PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
51. člen
(veljavnost pravil društva)
 
(1) Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu.
 
(2) Društvo pravila javno objavi na spletni strani društva.
 
(3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 23. 02.1996.
 
52. člen
(uskladitev s pravili društva)
 
(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od njegovih uveljavitve.
 
(2) UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.
 
 
Žalec, datum ______________
                                                                                                                         Predsednik društva                            
Število obiskov: 480767 , izdelano v 0.13277101516724 s
Poslji postoinfo@pdzalec.si